ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

 

 

 

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อย่อ : ศศ.บ (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality Industry)

ชื่อย่อ : B.A. (Tourism and Hospitality Industry)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  เรียน 60 หน่วยกิต เทียบโอนประสบการณ์ 69 หน่วยกิต (129 หน่วยกิต)

  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  • หมวดวิชาเฉพาะ 
  • หมวดวิชาเลือกเสรี 

รูปแบบการเรียน 

การเรียนการสอนในรูปแบบ LMS และ การจัดทบกวนเนื้อหาการเรียนผ่านระบบ Webex
1 Block = 2 รายวิชา เรียนวิชาละ 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็นเรียนแบบ LMS 5 ครั้ง และ ON SITE 1 ครั้ง
(รูปแบบในการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้เรียน และทางมหาลัยฯ ตามความเหมาะสม)

คำอธิบาย
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การจัดประชุม ธุรกิจสายการบิน ลูกค้าสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ