สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

  ติดต่อหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ

1.ฝ่ายวิชาการ ติดต่องานเอกสารทะเบียน เบอร์โทรศัพท์ 091 119 1952
2.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- งานกองทุน กยศ.    เบอร์โทรศัพท์ 094 553 0242
- งานการเงิน  เบอร์โทรศัพท์ 091 119 9251
3.ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 087 802 6130
- งานปกครอง งานหอพักนักเรียน งานนักศึกษาวิชาทหาร เบอร์โทรศัพท์ 091 119 9253
- งานประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 086 377 7198