ปวส.การโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญ

ปวส.การโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญ
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี

#คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
1. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการบนเรือสำราญ

#รายละเอียดหลักสูตร
เน้นเรียนด้านการจัดการบริการโรงแรมบนเรือสำราญใน 4 ด้าน ได้แก่
1.ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office)
2.ด้านห้องพัก (Housekeeping)
3.ด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service)
4.ด้านงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)
#ลักษณะอาชีพทำงานในเรือสำราญ
1.พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
2.พนักงานแม่บ้าน (Housekeeping)
3.พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
4.พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)
หรือสามารถทำงานในธุรกิจโรงแรมทั่วไป

#จุดเด่นของอาชีพ
1.ค่าตอบแทนเงินเดือนค่อนข้างสูง
2.การทำงานเสมือนได้ท่องเที่ยวไปรอบโลก
3.กินอยู่ฟรีบนเรือ เก็บเงินได้เต็มกระเป๋า
4.ได้พบปะผู้คนหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม
5.ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
6.ได้คอนเนคชั่นดี ๆ ต่อยอดสร้างธุรกิจตัวเอง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567
 เรียนเดินเรือ เรียนพาณิชยนาวี เรียนโลจิสติกส์ เรียนเรือสำราญ นักเดินเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียน Dek67 เรียนสายไหนดี เรียนอะไรดี หาที่เรียน เรียน ปวช. เรียน ปวส. เรียนปริญญาตรี เรียนพาณิชย์นาวี