ปวส.การจัดการโลจิสติกส์ รอบสมทบ

ปวส.สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 รอบสมทบ (เรียนวันอาทิตย์)

#คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
- เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และรัฐได้เล็งเห็นว่าการจัดการโลจิสติกส์ เป็นสายงานที่จะมีความสำคัญต่อการแข่งขันในอนาคต ช่วยให้ประเทศชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพของศาสตร์เชิงวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของธุรกิจ และสร้างให้บุคลากรเกิดแนวคิดเชิงระบบ และต้องคำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วย (ตั่งแต่เริ่มผลิตสินค้า จนถึงสินค้าหมดอายุ และการทำลายสินค้า) ส่งผลให้เกิดผลทางด้าน ต้นทุน เวลาที่เหมาะสมและคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

#เรียนเกี่ยวกับอะไร
การจัดการโลจิสติกส์เน้นการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม และพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหา ในสายงานอาชีพโลจิสติกส์ ตั้งแต่ต้นน้ำ(แหล่งวัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ำ(ลูกค้า) ซึ่งระหว่างที่สินค้า หรือบริการ จะถึงมือลูกค้าก็ล้วนแต่ต้องมีการจัดการโลจิสติกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ การส่งมอบ การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น ทำให้สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นสายงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคต

#แนวทางการประกอบอาชีพ
• ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
• นักวางแผนด้านโลจิสติกส์
• เจ้าหน้าที่ Supply Chian
• เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
• หน่วยงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง
• ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ
• ฝ่ายโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน
• บริษัททั่วไปที่มีแผนกนำเข้าและส่งออก
• บริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเลหรือทางอากาศ
• รับราชการในกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร
• ประกอบธุรกิจส่วนตัว

#แนวทางการศึกษาต่อ
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567
 เรียนเดินเรือ เรียนพาณิชยนาวี เรียนโลจิสติกส์ เรียนเรือสำราญ นักเดินเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียน Dek67 เรียนสายไหนดี เรียนอะไรดี หาที่เรียน เรียน ปวช. เรียน ปวส. เรียนปริญญาตรี เรียนพาณิชย์นาวี