ปวช.โลจิสติกส์ รอบปกติ

ปวช.สาขาโลจิสติกส์
รอบปกติ (เรียนจันทร์ถึงศุกร์)

#คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
- เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ

การจัดการโลจิสติกส์เน้นการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม และพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหา ในสายงานอาชีพโลจิสติกส์ ตั้งแต่ต้นน้ำ(แหล่งวัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ำ(ลูกค้า) ซึ่งระหว่างที่สินค้า หรือบริการ จะถึงมือลูกค้าก็ล้วนแต่ต้องมีการจัดการโลจิสติกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ การส่งมอบ การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น ทำให้สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นสายงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคต

#เรียนเกี่ยวกับอะไร
1. การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
2. คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
3. การจัดการสินค้าคงคลัง
4. เทคโนโลยีการบริหารข้อมูลโลจิสติกส์
5. การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า
6. การส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ
7. การประกันภัยและบริหารความเสี่ยงในการขนส่ง

#แนวทางการประกอบอาชีพ
1. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
2. ผู้ปฏิบัติการขนส่ง
3. ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า
4. ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
5. นักวางแผนด้านโลจิสติกส์
6. เจ้าหน้าที่ Supply Chian
7. เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก

#แนวทางการศึกษาต่อ
- ระดับ ปวส. สาขาการจัดการโลจิสติกส์
- ระดับ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ
- ระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์
- ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
- ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567
 เรียนเดินเรือ เรียนพาณิชยนาวี เรียนโลจิสติกส์ เรียนเรือสำราญ นักเดินเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียน Dek67 เรียนสายไหนดี เรียนอะไรดี หาที่เรียน เรียน ปวช. เรียน ปวส. เรียนปริญญาตรี เรียนพาณิชย์นาวี