ปวช.ภาษาต่างประเทศ รอบปกติ

ปวช.สาขาภาษาต่างประเทศ
รอบปกติ (เรียนจันทร์ถึงศุกร์)

#คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
- เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ

ความสำคัญของภาษาต่างประเทศจะสร้างโอกาสในอาชีพ เนื่องจากปัจจุบันภาษาต่างประเทศเข้ามามีบทบาทในการติดต่อสื่อสาร ทั้งในด้านธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่าง และการท่องเที่ยว ซึ่งการประสานงานกับชาวต่างชาติถือเป็นเรื่องปกติ แต่จะชาติไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ และเขตพื้นที่ของการให้บริการ ว่าพื้นที่นั้นส่วนใหญ่ในประเทศเรา มีชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นประเทศอะไร ความได้เปรียบมันอยู่ตรงที่ เราพูดได้กี่ภาษานั่นเอง แต่ยืนพื้นหลักๆ ก็แน่นอนครับว่าต้องเป็น ภาษาอังกฤษ แต่สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ จะได้ภาษาใหม่ๆเพิ่ม ก็ถือว่าเป็น "ทักษะภาษา" ติดตัว โอกาสในการสร้างรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้น

#เรียนเกี่ยวกับอะไร
นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานความรู้ทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับรายวิชา การบัญชี การขาย พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ เอกสารธุรกิจ การจัดการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การสนทนา ภาษาอังกฤษธุรกิจ การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ ทางธุรกิจ การเขียนจดหมายโต้ตอบภาษาอังกฤษทาง ธุรกิจ การเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบทางสังคมและ งานอาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงานงานนำเสนอ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรม ภาษาอังกฤษ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษสำหรับ พนักงานขาย ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษเพื่อ งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษเพื่อ งานธุรกิจค้าปลีก การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

#แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีความรู้และ ทักษะสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น งานสำนักงาน งานบริการลูกค้า งาน บริการท่องเที่ยว การโรงแรม งานประชาสัมพันธ์

#แนวทางการศึกษาต่อ
- ระดับ ปวส. สาขาภาษาต่างประเทศ
- ระดับ ปวส.การโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญ
- ระดับปริญญาตรีสาขาภาษาต่างประเทศค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567
 เรียนเดินเรือ เรียนพาณิชยนาวี เรียนโลจิสติกส์ เรียนเรือสำราญ นักเดินเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียน Dek67 เรียนสายไหนดี เรียนอะไรดี หาที่เรียน เรียน ปวช. เรียน ปวส. เรียนปริญญาตรี เรียนพาณิชย์นาวี