ปวช.การโรงแรม รอบปกติ

ปวช.สาขาการโรงแรม
รอบปกติ (เรียนจันทร์ถึงศุกร์)
#คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
- เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ

การโรงแรมจะเน้นการเรียนการสอนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการโรงแรม
และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อการปฏิบัติงานการให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ามาตรฐาน มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ

#เรียนเกี่ยวกับอะไร
1. ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. การจัดการธุรกิจเบื้องต้น,การพัฒนาบุคลิกภาพ
3. ศิลปะการให้บริการ,การโรงแรม,ความปลอดภัยในโรงแรม
4. งานส่วนหน้าโรงแรม,งานแม่บ้านโรงแรม,การจัดดอกไม้,การประกอบอาหารโรงแรม,ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร, โภชนาการและอนามัยอาหาร,งานแกะสลักผักและผลไม้,การบริการอาหารและเครื่องดื่ม, และการผสมเครื่องดื่ม
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม,ภาษาอังกฤษในงานบริการ อาหารและเครื่องดื่ม

#แนวทางการประกอบอาชีพ
• พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
• พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
• เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)

#แนวทางการศึกษาต่อ
- ระดับ ปวส. สาขาการโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญ
- ระดับ ปวส. สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567