ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Master of Science Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Logistics and Supply Chain Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในด้านแนวคิดและหลักวิชาการในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สามารถนำความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและทักษะสูงในด้านการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อรองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และการเจริญเติบโตของประเทศ
  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้มีความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รู้จักแก้ปัญหา มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้นำในวงการธุรกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  • การวัดผลเพื่อสำเร็จการศึกษา
    การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558

หลักสูตร

  • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   :  ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ          :  12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก            :  12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก           :  6 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ          :  6 หน่วยกิต
รวม                       :  36 หน่วยกิต