ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Doctor of Philosophy Program in Logistics and Supply ChainBusiness Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (บริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Business Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Logistics and Supply Chain Business Administration)
วิชาเอก: Logistics and Supply Chain Business Administration

รูปแบบของหลักสูตร

  • รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี
  • ภาษาที่ใช้  : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ตําราที่ใช่ในการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

จํานวนหน่วยกิต

  • แบบ 1   :    48 หน่วยกิต
  • แบบ 2   :    48 หน่วยกิต