ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


 

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor Business Administration (Logistics  and Supply Chain Management)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.B.A. (Logistics  and Supply Chain Management) 

โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น             21 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย          21 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน         9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น            21 หน่วยกิต
          รวมทั้งสิ้น         72 หน่วยกิต

รูปแบบการเรียน  :  การเรียนการสอนในรูปแบบ LMS และ Google Drive

คำอธิบาย
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล