ปริญญาตรีนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ

#ปริญญาตรีนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 5 ปี
- ภาคทฤษฎี 4 ปี
- ฝึกภาคทะเล 1 ปี

#คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. ไม่จำกัดสาขา
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4. ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
1. ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า
2. ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรนายเรือ ต้นเรือ
3. มีสิทธิสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่าประเทศไทย
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเดินเรือ
5. ปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์

#รายละเอียดหลักสูตร
เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติสามารถสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพระดับ
นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน STCW 2010
#ลักษณะอาชีพ
สามารถดูแลและนำพาเรือขนส่งสินค้าไปยังปลายทางอย่างปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิรวมถึงสินค้าที่บรรทุก ควบคุมคนประจำเรือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567
 เรียนเดินเรือ เรียนพาณิชยนาวี เรียนโลจิสติกส์ เรียนเรือสำราญ นักเดินเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียน Dek67 เรียนสายไหนดี เรียนอะไรดี หาที่เรียน เรียน ปวช. เรียน ปวส. เรียนปริญญาตรี เรียนพาณิชย์นาวี