ปริญญาตรีนายประจำเรือฝ่ายช่างกล

#ปริญญาตรีนายประจำเรือฝ่ายช่างกล
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 5 ปี
- ภาคทฤษฎี 4 ปี
- ฝึกภาคทะเล 1 ปี

#คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. ไม่จำกัดสาขา
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4. ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี

#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
1. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า
2. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรต้นกล และรองต้นกล
3. มีสิทธิสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่าประเทศไทย
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์
5.ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
#รายละเอียดหลักสูตร
เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติสามารถสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายช่างกล จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพระดับ นายประจำเรือฝ่ายช่างกล ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน STCW 2010

#ลักษณะอาชีพ
สามารถดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องยนต์ รวมถึงสามารถควบคุม ดูแล สั่งการ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามเป้าหมาย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567
 เรียนเดินเรือ เรียนพาณิชยนาวี เรียนโลจิสติกส์ เรียนเรือสำราญ นักเดินเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียน Dek67 เรียนสายไหนดี เรียนอะไรดี หาที่เรียน เรียน ปวช. เรียน ปวส. เรียนปริญญาตรี เรียนพาณิชย์นาวี