ปริญญาตรีธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์

#ปริญญาตรีธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์
#คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
#ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี

#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
1. ปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์
2. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาการจัดการโลจิสติกส์
3. ประกาศนียบัตรด้านธุรกิจพาณิชยนาวี

#รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรธุรกิจพาณิชย์นาวี คือการดำเนินกิจกรรมว่าด้วยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือบรรทุกสินค้า ทั้งนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและระยะเวลา ในการขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า ขั้นตอนพิธีการศุลกากร พิกัดสินค้าและอัตรา ภาษีการออกแบบและวางแผนจัดการระบบต่าง ๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการกระจายสินค้า วางแผนระบบเครือข่ายที่ตั้งและการขนส่ง การจัดซื้อ จัดหา รวมถึงการนำเข้า และส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

#แนวทางการประกอบอาชีพ
• ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
• นักวางแผนด้านโลจิสติกส์
• เจ้าหน้าที่ Supply Chian
• เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
• หน่วยงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง
• ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ
• ฝ่ายโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน
• บริษัททั่วไปที่มีแผนกนำเข้าและส่งออก
• บริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเลหรือทางอากาศ
• รับราชการในกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร
• ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567
 เรียนเดินเรือ เรียนพาณิชยนาวี เรียนโลจิสติกส์ เรียนเรือสำราญ นักเดินเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียน Dek67 เรียนสายไหนดี เรียนอะไรดี หาที่เรียน เรียน ปวช. เรียน ปวส. เรียนปริญญาตรี เรียนพาณิชย์นาวี