นายประจำเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรนายประจำเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ (ฝ่ายเดินเรือ)
#ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 6 ปี
- ภาคทฤษฎี 5 ปี
- ฝึกภาคทะเล 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4. ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี

#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
1. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องกลเรือ
2. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเดินเรือ
3. ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า
4. มีสิทธิสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่าประเทศไทย

#รายละเอียดหลักสูตร :
เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติสามารถสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพระดับ
นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน STCW 2010

#ลักษณะอาชีพ
สามารถดูแลและนำพาเรือขนส่งสินค้าไปยังปลายทางอย่างปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสินค้าที่บรรทุก ควบคุมคนประจำเรือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

#จุดเด่นของอาชีพ
1.ค่าตอบแทนเงินเดือนค่อนข้างสูง
2.การทำงานเสมือนได้ท่องเที่ยวไปรอบโลก
3.กินอยู่ฟรีบนเรือ เก็บเงินได้เต็มกระเป๋า
4.ได้พบปะผู้คนหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม
5.ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
6.ได้คอนเนคชั่นดี ๆ ต่อยอดสร้างธุรกิจตัวเอง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567
 เรียนเดินเรือ เรียนพาณิชยนาวี เรียนโลจิสติกส์ เรียนเรือสำราญ นักเดินเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียน Dek67 เรียนสายไหนดี เรียนอะไรดี หาที่เรียน เรียน ปวช. เรียน ปวส. เรียนปริญญาตรี เรียนพาณิชย์นาวี