1.1 หลักสูตรคนประจำเรือพาณิชย์สาขาเดินเรือ
เรียนทฤษฏี 2 เดือน ฝึกภาคทะเลอย่างน้อย 2 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุ 18-30 ปี จบการศึกษาระดับ ม.3/ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

รายละเอียดหลักสูตร : เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และมีความรู้พื้นฐานความเป็นชาวเรือในเบื้องต้น ประกอบกับมีทักษะและประสบการณ์ ความสามารถประกอบอาชีพในระดับคนประจำเรือพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน STCW 2010

ลักษณะอาชีพ : สามารถดูแลและนำพาเรือขนส่งสินค้าไปยังปลายทางอย่างปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสินค้าที่บรรทุก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
- ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ
- มีสิทธิสอบประกาศนียบัตรจากกรมเจ้าท่า
.............................................................................................
1.2 หลักสูตรคนประจำเรือพาณิชย์สาขาช่างกล
เรียนทฤษฏี 2 เดือน ฝึกภาคทะเลอย่างน้อย 2 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุ 18-30 ปี จบการศึกษาระดับ ม.3/ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

รายละเอียดหลักสูตร : เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และมีความรู้พื้นฐานความเป็นชาวเรือในเบื้องต้น ประกอบกับมีทักษะและประสบการณ์ ความสามารถประกอบอาชีพในระดับคนประจำเรือพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน STCW 2010

ลักษณะอาชีพ : สามารถดูแลจัดการ ซ่อมบำรุงรักษา ระบบเครื่องยนต์ต่าง ๆ อีกทั้งสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
- ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล
- มีสิทธิสอบประกาศนียบัตรจากกรมเจ้า

.............................................................................................................................
รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
40,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-3777198