หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล (ปวส. + ปริญญาตรี)
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 5 ปี
- ภาคทฤษฎี 4 ปี
- ฝึกภาคทะเล 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. ไม่จำกัดสาขา
- มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
- เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี
- เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรต้นกล และรองต้นกล
- มีสิทธิสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์
- ปริญญาตรีด้านการจัดการอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร : เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติสามารถสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายช่างกล จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพระดับ นายประจำเรือฝ่ายช่างกล ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน STCW 2010

ลักษณะอาชีพ : สามารถดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องยนต์ รวมถึงสามารถควบคุม ดูแล สั่งการ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามเป้าหมาย
...........................................................................................
รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าธรรมเนี ยมการศึกษา / ค่าที่พัก / ค่าเครื่องแบบ / ค่าซักรีด (ผ่อนชำระได้)
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 78,400 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 61,300 บาท 
ปี 1 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 61,300 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 61,300 บาท 
ปี 2 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท
ปี 3 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 61,300 บาท
ปี 3 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 61,300 บาท 
ปี 3 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท
ปี 4 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 61,300 บาท
ปี 4 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 61,300 บาท 
ปี 4 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท 
ติดต่อขอตารางการชำระค่าธรร มเนียมการศึกษาได้ที่inbox หรือ http://nav.cx/b1IoG9g