พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ได้รับอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยเมื่อ
วันที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ  2555 มีผู้รับใบอนุญาต คือ นางปิยวรรณ แท่นสุวรรณ์
และ ดร. เฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการ

วิทยาลัยมีพื้นที่ ประมาณ 22 ไร่เศษ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความก้าวหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเจริญก้าวหน้าและความเจริญของสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์นาวี และการจัดการโลจิสติกส์

วิสัยทัศน์ (Vision )
เป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านโลจิสติกส์ พาณิชยนาวี และการเดินเรือ ในระดับนานาชาติ
มุ่งผลิตบุคลากรมืออาชีพ มีวินัย มีคุณภาพมาตรฐาน สู่ระดับสากล

ปรัชญาวิทยาลัย
มุ่งสู่มาตรฐานสากล  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เป็นผู้นำวิชาชีพ

bt_bb_section_top_section_coverage_image
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/thaiship.png
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี