พาณิชย์นาวีโลจิสติกส์5 กันยายน 2021by adminเรียนโลจิสติกส์ เรียนจริง ฝึกงานกับมืออาชีพ ที่ AMCOL

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/241089597_4437646969663677_2716237597853854328_n-1280x793.jpeg

#ไม่ปังตรงไหนเอาปากกามาวง
ครูพลอย และลูก ๆ LMB 🥰
#ธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์
ทั้งรุ่นพี่ที่ทำงานแล้วและรุ่นน้องที่กำลังเรียนอยู่


รายละเอียดหลักสูตรปริญญาตรีธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์

 

#คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

#ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี
#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ

1. ปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์
2. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาการจัดการโลจิสติกส์
3. ประกาศนียบัตรด้านธุรกิจพาณิชยนาวี

#รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรธุรกิจพาณิชย์นาวี คือการดำเนินกิจกรรมว่าด้วยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือบรรทุกสินค้า ทั้งนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและระยะเวลา ในการขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า ขั้นตอนพิธีการศุลกากร พิกัดสินค้าและอัตรา ภาษีการออกแบบและวางแผนจัดการระบบต่าง ๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการกระจายสินค้า วางแผนระบบเครือข่ายที่ตั้งและการขนส่ง การจัดซื้อ จัดหา รวมถึงการนำเข้า และส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

#ลักษณะอาชีพ

สามารถปฏิบัติงานได้ในภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง โดยเน้นหนักด้านการจัดการด้านเอกสาร และการดำเนินพิธีการศุลกากร ในการนำสินค้าหรือวัตถุดิบเข้า-ออก ระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน