พาณิชย์นาวีเดินเรือโลจิสติกส์30 สิงหาคม 2021by adminด่วน #รอบแรก #Dek65

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/240493963_4409851529109888_1557728733331563790_n.jpeg
📌เรียนโลจิสติกส์ ปักหมุดรอกันได้เลย
น้อง ๆ ม.3 / ม.6 / ปวช.3 หรือเทียบเท่า
📘หลักสูตรพาณิชยนาวี แบบนักเรียนประจำ
📘หลักสูตร ปวช./ปวส. แบบไป-กลับ
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
พฤษภาคม 2565 (วันที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
……………………………………………….
เรียน พาณิชย์นาวี โลจิสติกส์ เดินเรือ
เรียน พาณิชย์นาวี โลจิสติกส์ เดินเรือ
1. สมัครด้วยตัวเอง
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. สมัครผ่านไปรษณีย์
โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.amcol.ac.th และจัดส่งเอกสารมาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
3. สมัครผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์ www.amcol.ac.th
………………………………………………….
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร / บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร / บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3. ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 4 ภาคเรียน
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6. เอกสารรับรองสุขภาพ (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรนายประจำเรือ)
โลจิสติกส์ พาณิชย์นาวี
โลจิสติกส์ พาณิชย์นาวี
………………………………………………….
🥰การเดินเรือ โลจิสติกส์และพาณิชยนาวี มีความสำคัญต่อโลก
ต่อประเทศไทยเป็นอย่างสูง ไม่มีประเทศใดในโลกที่จะมีทรัพยากร
หลากหลายเพียงพอ และไม่มีประเทศใดในโลกที่จะผลิตสินค้าจำเป็นได้
เองทุกอย่าง การค้าขายแลกเปลี่ยนจึงจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นและคงอยู่
คู่โลกตลอดไป ซึ่งการขับเคลื่อนสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
จะต้องอาศัยกระบวนการโลจิสติกส์ และสินค้ามากกว่า 90% ที่ขนส่ง
กันทั่วโลกเป็นการขนส่งทางทะเล ดังนั้น การเดินเรือและพาณิชยนาวี
จึงมีความจำเป็นอย่างขาดไม่ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต
คุณภาพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินเรือ พาณิชยนาวีและโลจิสติกส์
ของไทยให้มีความยั่งยืนแข่งขันได้ในระดับสากล
……………………………………….
เรียนโลจิสติกส์
เรียนโลจิสติกส์