การโรงแรมพาณิชย์นาวีเดินเรือโลจิสติกส์2 กันยายน 2021by adminเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (DEK65)

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/241115535_4428026373959070_7409971063091221340_n.jpeg
📌เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565 #รอบแรก
🙂เรียนในแหล่งงาน
📘หลักสูตรพาณิชยนาวี แบบนักเรียนประจำ
🔵ปริญญาตรีนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
🔵ปริญญาตรีนายประจำเรือฝ่ายช่างกล
🔵ปริญญาตรีธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์
🔵นายประจำเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ
🔵การโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญ
……………………………………………………………
📘หลักสูตร ปวช./ปวส. แบบไป-กลับ
🔴ปวช.โลจิสติกส์
🔴ปวช.การโรงแรม
🔴ปวช.ภาษาต่างประเทศ
🔴ปวช.ช่างยนต์
🔴ปวส.การจัดการโลจิสติกส์
🔴ปวส.การจัดการโลจิสติกส์ ทวิภาคี
🔴ปวส.การตลาด
🔷🔷 ปวช./ปวส. สมัครมอบตัวภายใน 30 พ.ย. 64
………………………………………………………………….
🔶🔶 มีทุนกู้ กยศ. ทุกหลักสูตร
…………………………………………………………………
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
พฤษภาคม 2565 (วันที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
……………………………………………….
🔷1. สมัครด้วยตัวเอง
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี #เปิดทุกวัน
🔷2. สมัครผ่านไปรษณีย์
โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.amcol.ac.th และจัดส่งเอกสารมาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
🔷3. สมัครผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์ www.amcol.ac.th หรือ
………………………………………………….
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร / บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร / บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3. ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 4 ภาคเรียน (สำหรับผู้สมัครที่กำลังเรียน ม.3/ม.6/ ปวช.3)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6. เอกสารรับรองสุขภาพ (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรนายประจำเรือ)
…………………………………………………