https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/00g026.jpg
ปวช.การโรงแรม

#คุณสมบัติผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

– เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ

การโรงแรมจะเน้นการเรียนการสอนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการโรงแรม

และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อการปฏิบัติงานการให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ามาตรฐาน มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ

#เรียนเกี่ยวกับอะไร

 1. ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 2. การจัดการธุรกิจเบื้องต้น,การพัฒนาบุคลิกภาพ
 3. ศิลปะการให้บริการ,การโรงแรม,ความปลอดภัยในโรงแรม
 4. งานส่วนหน้าโรงแรม,งานแม่บ้านโรงแรม,การจัดดอกไม้,การประกอบอาหารโรงแรม,ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร, โภชนาการและอนามัยอาหาร,งานแกะสลักผักและผลไม้,การบริการอาหารและเครื่องดื่ม, และการผสมเครื่องดื่ม
 5. ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม,ภาษาอังกฤษในงานบริการ อาหารและเครื่องดื่ม

#แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ผู้จัดการโรงแรม
 • ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
 • ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
 • พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
 • พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
 • เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)

#แนวทางการศึกษาต่อ

– ระดับ ปวส. สาขาการโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญ

– ระดับ ปวส. สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปวส.การโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญ

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี
##คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
– เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
– วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการบนเรือสำราญ

🔵#รายละเอียดหลักสูตร
เน้นเรียนด้านการจัดการบริการโรงแรมบนเรือสำราญใน 4 ด้าน ได้แก่
1.ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office)
2.ด้านห้องพัก (Housekeeping)
3.ด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service)
4.ด้านงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)

🔵#ลักษณะอาชีพ ทำงานในเรือสำราญ
1.พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
2.พนักงานแม่บ้าน (Housekeeping)
3.พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
4.พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)
หรือสามารถทำงานในธุรกิจโรงแรมทั่วไป

🔴🔴🔴🔴🔴#รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

#หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายรวมรายการดังต่อไปนี้
😉1.ค่าธรรมเนียมการศึกษา
😉2.ค่าหอพัก
(รวมค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าแล้ว, ห้องแอร์ทุกห้อง)
😉3.ค่าเครื่องแบบ / เสื้อผ้า รองเท้า / เครื่องนอน /ของใช้
😉4.ค่าหนังสือตำราเรียน
😉5.ค่าซักรีด (แม่บ้านดูแลให้น้อง ๆ)

ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 65,200 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 47,400 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท

ปี 2 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 47,400 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 47,400 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/2021.1.28_๒๑๐๒๐๘_2-640x427.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/bannerclick2-1.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image

หน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมกิจการ พาณิชย์นาวี

พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/thaiship.png
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี
พาณิชยนาวี