https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/00g025.jpg

#หลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
– เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี
#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
– ปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์
– วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาการจัดการโลจิสติกส์
– ประกาศนียบัตรธุรกิจพาณิชยนาวี
………………………………………………………
#รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตรธุรกิจพาณิชย์นาวี คือการดำเนินกิจกรรมว่าด้วยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือบรรทุกสินค้า ทั้งนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและระยะเวลา ในการขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า ขั้นตอนพิธีการศุลกากร พิกัดสินค้าและอัตรา ภาษีการออกแบบและวางแผนจัดการระบบต่าง ๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการกระจายสินค้า วางแผนระบบเครือข่ายที่ตั้งและการขนส่ง การจัดซื้อ จัดหา รวมถึงการนำเข้า และส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

#ลักษณะอาชีพ : สามารถปฏิบัติงานได้ในภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง โดยเน้นหนักด้านการจัดการด้านเอกสาร และการดำเนินพิธีการศุลกากร ในการนำสินค้าหรือวัตถุดิบเข้า-ออก ระหว่างประเทศ

#รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
#หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายรวมรายการดังต่อไปนี้
1.ค่าธรรมเนียมการศึกษา​
2.ค่าหอพัก​
(รวมค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าแล้ว​, ห้องแอร์ทุกห้อง)
3.ค่าเครื่อง​แบบ​/ เสื้อผ้า​รองเท้า / เครื่องนอน​/ของใช้
4.ค่าหนังสือตำราเรียน
5.ค่าซักรีด​(แม่บ้านดูแลให้น้อง​ๆ)

ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 68,700 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 50,600 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท

ปี 2 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 50,600 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 50,600 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท

ปี 3 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 50,600 บาท
ปี 3 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 50,600 บาท
ปี 3 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท

ปี 4 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 50,600 บาท
ปี 4 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 50,600 บาท
ปี 4 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท
ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ใช้เวลาเรียนภาคเรียนละ 4 เดือน ส่วนภาคเรียนที่ 3 ใช้เวลาเรียน 1 เดือน

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/2021.1.28_๒๑๐๒๐๘_0-640x427.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/bannerclick2-1.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image

หน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมกิจการ พาณิชย์นาวี

พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/thaiship.png
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี
พาณิชยนาวี