https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/00g027.jpg
ปวส.การจัดการโลจิสติกส์

#คุณสมบัติผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

– เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และรัฐได้เล็งเห็นว่าการจัดการโลจิสติกส์ เป็นสายงานที่จะมีความสำคัญต่อการแข่งขันในอนาคต ช่วยให้ประเทศชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพของศาสตร์เชิงวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของธุรกิจ และสร้างให้บุคลากรเกิดแนวคิดเชิงระบบ และต้องคำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วย (ตั่งแต่เริ่มผลิตสินค้า จนถึงสินค้าหมดอายุ และการทำลายสินค้า) ส่งผลให้เกิดผลทางด้าน ต้นทุน เวลาที่เหมาะสมและคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

#เรียนเกี่ยวกับอะไร

การจัดการโลจิสติกส์เน้นการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม และพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหา ในสายงานอาชีพโลจิสติกส์ ตั้งแต่ต้นน้ำ(แหล่งวัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ำ(ลูกค้า) ซึ่งระหว่างที่สินค้า หรือบริการ จะถึงมือลูกค้าก็ล้วนแต่ต้องมีการจัดการโลจิสติกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ การส่งมอบ การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น ทำให้สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นสายงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคต

#แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
 • นักวางแผนด้านโลจิสติกส์
 • เจ้าหน้าที่ Supply Chian
 • เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
 • หน่วยงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง
 • ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ
 • ฝ่ายโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน
 • บริษัททั่วไปที่มีแผนกนำเข้าและส่งออก
 • บริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเลหรือทางอากาศ
 • รับราชการในกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

#แนวทางการศึกษาต่อ

– ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
– ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
– ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

ปวส.การจัดการโลจิสติกส์ (#ระบบทวิภาคี)
เรียนวันจัทร์-วันศุกร์
ปีที่ 1 เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
ปีที่ 2 ร่วมจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ
(#มีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน)

#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
1.วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์
2.ประกาศนียบัตรรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ
รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 12,800 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 12,200 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 9,800 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 9,800 บาท
ติดต่อขอตารางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่inbox หรือ http://nav.cx/b1IoG9g
…………………………………………………
ปวส.การจัดการโลจิสติกส์(#รอบสมทบ)

#คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย หญิง สัญชาติไทย
2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
1.วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 5,900 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 13,300 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 13,300 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 13,300 บาท

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/2021.1.28_๒๑๐๒๐๘_6-640x427.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/2021.1.28_๒๑๐๒๐๘_7-640x427.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/bannerclick2-1.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image

หน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมกิจการ พาณิชย์นาวี

พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/thaiship.png
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี
พาณิชยนาวี