https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/aee05.jpg

หลักสูตรนายประจำเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 6 ปี
– ภาคทฤษฎี 5 ปี
– ฝึกภาคทะเล 1 ปี

# คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 18 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
– เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
– ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี
– เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
– วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องกลเรือ
– วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์
– ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือเลือก ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า
– มีสิทธิสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือเลือก ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า

#สำหรับผู้เรียนที่เลือกฝ่ายเดินเรือ
รายละเอียดหลักสูตร : เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติสามารถสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพระดับ
นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน STCW 2010

#ลักษณะอาชีพ : สามารถดูแลและนำพาเรือขนส่งสินค้าไปยังปลายทางอย่างปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิรวมถึงสินค้าที่บรรทุก ควบคุมคนประจำเรือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

#สำหรับผู้เรียนที่เลือกฝ่ายช่างกล
รายละเอียดหลักสูตร : เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติสามารถสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายช่างกล จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพระดับ นายประจำเรือฝ่ายช่างกล ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน STCW 2010

#ลักษณะอาชีพ : สามารถดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องยนต์ รวมถึงสามารถควบคุม ดูแล สั่งการ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามเป้าหมาย

🔴🔴🔴🔴🔴#รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

#หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายรวมรายการดังต่อไปนี้
😉1.ค่าธรรมเนียมการศึกษา
😉2.ค่าหอพัก
(รวมค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าแล้ว, ห้องแอร์ทุกห้อง)
😉3.ค่าเครื่องแบบ / เสื้อผ้า รองเท้า / เครื่องนอน /ของใช้
😉4.ค่าหนังสือตำราเรียน
😉5.ค่าซักรีด (แม่บ้านดูแลให้น้อง ๆ)

ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 68,200 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 50,100 บาท

ปี 2 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 50,100 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 50,100 บาท

ปี 3 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 50,100 บาท
ปี 3 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 50,100 บาท

ปี 4 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 50,100 บาท
ปี 4 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 50,100 บาท
ปี 4 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท

ปี 5 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 50,100 บาท
ปี 5 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 50,100 บาท
ปี 5 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/2021.1.28_๒๑๐๒๐๘_4-640x427.jpg
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/bannerclick2-1.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image

หน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมกิจการ พาณิชย์นาวี

พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/thaiship.png
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี : หลักสูตร เดินเรือ ช่างกลเรือ การจัดการท่าเรือ คลังสินค้า AMCOL
พาณิชยนาวี
พาณิชยนาวี