การโรงแรม31 สิงหาคม 2021by adminสาขาการโรงแรม (ปวช)

https://www.amcol.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/240946302_4428027123958995_3749462558396592518_n.jpeg
รอบปกติ (เรียนจันทร์ถึงศุกร์)
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
– เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
การโรงแรมจะเน้นการเรียนการสอนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการโรงแรม
และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อการปฏิบัติงานการให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ามาตรฐาน มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
1. ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. การจัดการธุรกิจเบื้องต้น,การพัฒนาบุคลิกภาพ
3. ศิลปะการให้บริการ,การโรงแรม,ความปลอดภัยในโรงแรม
4. งานส่วนหน้าโรงแรม,งานแม่บ้านโรงแรม,การจัดดอกไม้,การประกอบอาหารโรงแรม,ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร, โภชนาการและอนามัยอาหาร,งานแกะสลักผักและผลไม้,การบริการอาหารและเครื่องดื่ม, และการผสมเครื่องดื่ม
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม,ภาษาอังกฤษในงานบริการ อาหารและเครื่องดื่ม
• ผู้จัดการโรงแรม
• ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
• ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
• พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
• พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
• เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)
– ระดับ ปวส. สาขาการโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญ
– ระดับ ปวส. สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว