งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 086-3777198 (ครูแบงค์) / 091-1199252 (ครูใหม่)

 

เรื่อง การรับนักเรียนโครงการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

          ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรพาณิชยนาวี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทย ให้ก้าวไกลในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี จึงประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าการสอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้
   1. หลักสูตรที่เปิดสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
                     1.1 หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ (ปวส.+ปริญญาตรี) จำนวน 3 ทุน
                               - ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
                               - ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
                               - ศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน
                     1.2 หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล (ปวส.+ปริญญาตรี) จำนวน 3 ทุน
                               - ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
                               - ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
                               - ศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน
                     1.3 หลักสูตรนายประจำเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ จำนวน 3 ทุน
                               - ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
                               - ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
                               - ศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน
                     1.4 หลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ (ปวส.+ปริญญาตรี) จำนวน 3 ทุน
                               - ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
                               - ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
                               - ศิลปิน/นักแสดง/กีฬา จำนวน 1 ทุน
                     1.5 หลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ (ปวส.)  จำนวน 3 ทุน
                               - ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
                               - ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
                               - ศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน

2. คุณสมบัติผู้สมัครของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
          2.1 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป ใน 5 หรือ 6 ภาคเรียนที่ผ่านมา
          2.2 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          2.3 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          2.4 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
          2.5 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.6 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษคดี หรือจำคุกคดี ใด ๆ
          2.7 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อวิทยาลัย ฯ ว่าจะตั้งใจศึกษาเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย ฯ ทุกประการ

3. เงื่อนไขเมื่อได้รับทุนการศึกษา
          3.1 ทุนประเภทเรียนดี
                     3.1.1 วิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้ 50 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตร
                     3.1.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ระเบียบ ข้อบังคับตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
                     3.1.3 ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่อภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอดหลักสูตรการเรียน
                     3.1.4 ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนรุ่นต่อไป
                     3.1.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ ทุกกิจกรรมเมื่อมีโอกาส
                     3.1.6 ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในทางที่ดี ที่ถูก ที่ควรเมื่อมีโอกาส
          3.2 ทุนประเภทด้อยโอกาส / ยากจน
                     3.2.1 วิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้ 100 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตร
                     3.2.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ระเบียบ ข้อบังคับตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
                     3.2.3 ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่อภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอดหลักสูตรการเรียน
                     3.2.4 ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนรุ่นต่อไป
                     3.2.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ ทุกกิจกรรมเมื่อมีโอกาส
                     3.2.6 ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในทางที่ดี ที่ถูก ที่ควรเมื่อมีโอกาส
          3.3 ทุนประเภทศิลปิน / นักแสดง / นักกีฬา
                     3.3.1 วิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้ 50 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตร
                     3.3.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ระเบียบ ข้อบังคับตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
                     3.3.3 ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่อภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดหลักสูตรการเรียน
                     3.3.4 ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนรุ่นต่อไป
                     3.3.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ ทุกกิจกรรมเมื่อมีโอกาส
                     3.3.6 ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในทางที่ดี ที่ถูก ที่ควรเมื่อมีโอกาส

4. เอกสารประกอบการสมัคร
          4.1 ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ที่ผ่านมา ฉบับจริง
          4.2 หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่
          4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
          4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
          4.5 หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ (เฉพาะผู้สมัครเพศชายเท่านั้น)
          4.6 รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
          4.7 สำเนาประกาศนียบัตรแสดงการรับรองความสามารถด้านต่าง ๆ (ถ้ามี)

5. วิธีการสมัครเรียน
          5.1 สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เปิดรับสมัครทุกวัน
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
          5.2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยการดาวน์โหลดใบสมัครได้ทื่ www.amcol.ac.th และจัดส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 หรือจัดส่งทางอีเมลล์ marketing.amcol@amcol.ac.th และนำเอกสารฉบับจริงส่ง ณ วันสอบ

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
          วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ในวัน ที่ 31 มีนาคม 2562 ผ่านทาง www.amcol.ac.th และทางเฟสบุ๊ควิทยาลัยฯ

7. การสอบคัดเลือก
          วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 สถานที่จัดสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
          7.1 การสอบภาคทฤษฎี
                     7.1.1 หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 30 %
                     7.1.2 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 30 %
                     7.1.3 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 30 %
                     7.1.4 หมวดวิชาความรู้ด้านพาณิชยนาวี 10 %
          7.2 การสอบสัมภาษณ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

8. การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนทุนพาณิชยนาวี
          วิทยาลัยฯ จะแจ้งกำหนดการรายงานตัวในวันที่ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
........................................................................................
กำหนดการรับสมัคร
          - เริ่มสมัครตั้งแต่  21 กันยายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2562
          - สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
- ประกาศผลการคัดเลือก 3 เมษายน 2562 ทาง www.amcol.ac.th