ต้อนรับการเยี่ยมชมจากกรมเจ้าท่าจีน
และกรมเจ้าท่าไทย
09/11/61
   
ASEAN logistics and
warehouse 2018 @BITEC
11/10/61
 
กิจกรรมวันทางทะเลโลก
และโอกาส 70 ปี IMO
29/09/61
   
 
กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาครู
พาณิชยนาวี
16/09/61
 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
ประจำปีการศึกษา 2561
31/08/61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
06/08/61
   
           
 
 
 
 
 
 
 
   
Maritime Talks # 30
Maritime Safety 2
Maritime Talks # 29
Maritime Safety 1
 
Maritime Talks # 28
Ship management 2
   
Maritime Talks # 27
Ship management 1