หลักสูตร ปวส.การจัดการโลจิส ติกส์ (รอบสมทบ,ทวิภาคี)
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี (เรียนตามหลักสูตรที่วิทยาลัย)
หลักสูตร ปวส.การจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาคี)
ปีที่ 1 เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย
ปีที่ 2 ร่วมจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ
(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำกัด และบริษัท ซีพีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย หญิง สัญชาติไทย
2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
3.เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง (ผ่านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตามกฎหมาย)

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
1.วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์
2.ประกาศนียบัตรรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ (กรณีเลือกเรียนทวิภาคี)
............................................................................................
รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562(สำหรับรอบสมทบ)
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 12,600 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 10,600 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 10,850 บาท
summer ยอด 4,400 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 10,600บาท

ติดต่อขอตารางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่งานรับสมัครนักเรียนใหม่