หลักสูตรธุรกิจพาณิชย์นาวี
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
- มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
- เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
- วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์
- ประกาศนียบัตรธุรกิจพาณิชย์นาวี
.........................................................................................
รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตรธุรกิจพาณิชย์นาวี คือการดำเนินกิจกรรมว่าด้วยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือบรรทุกสินค้า ทั้งนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและระยะเวลา ในการขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า ขั้นตอนพิธีการศุลกากร พิกัดสินค้าและอัตรา ภาษีการออกแบบและวางแผนจัดการระบบต่าง ๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการกระจายสินค้า วางแผนระบบเครือข่ายที่ตั้งและการขนส่ง การจัดซื้อ จัดหา รวมถึงการนำเข้า และส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

ลักษณะอาชีพ : สามารถปฏิบัติงานได้ในภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง โดยเน้นหนักด้านการจัดการด้านเอกสาร และการดำเนินพิธีการศุลกากร  ในการนำสินค้าหรือวัตถุดิบเข้า-ออก ระหว่างประเทศ
........................................................................................
รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 61,800 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 45,100 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 45,100 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 45,100 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท


หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าที่พัก / ค่าเครื่องแบบ / ค่าซักรีด
*** ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัย และให้ยึดมติของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่สุด