หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี
- ภาคทฤษฎี 1 ปี
- ฝึกภาคทะเล 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. ไม่จำกัดสาขา
- มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
- เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี
- เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500ตันกรอสหรือมากกว่า
- มีสิทธิสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า

รายละเอียดหลักสูตร : เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติสามารถสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพระดับ 
นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน STCW 2010

ลักษณะอาชีพ : สามารถดูแลและนำพาเรือขนส่งสินค้าไปยังปลายทางอย่างปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิรวมถึงสินค้าที่บรรทุก ควบคุมคนประจำเรือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................
รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 100,200 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 85,500 บาท

ติดต่อขอตารางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่งานรับสมัครนักเรียนใหม่
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าที่พัก / ค่าเครื่องแบบ / ค่าซักรีด/ค่าหนังสือ
*** ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัย และให้ยึดมติของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่สุด