หลักสูตรนายประจำเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 6 ปี
- ภาคทฤษฎี 5 ปี
- ฝึกภาคทะเล 1 ปี

# คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 16 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
- มีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
- เป็นผู้มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี
- เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

#เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
- วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องกลเรือ
- วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือเลือก ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า
- มีสิทธิสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือเลือก ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล  ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า

#สำหรับผู้เรียนที่เลือกฝ่ายเดินเรือ
รายละเอียดหลักสูตร : เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติสามารถสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพระดับ 
นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน STCW 2010

#ลักษณะอาชีพ : สามารถดูแลและนำพาเรือขนส่งสินค้าไปยังปลายทางอย่างปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิรวมถึงสินค้าที่บรรทุก ควบคุมคนประจำเรือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

#สำหรับผู้เรียนที่เลือกฝ่ายช่างกล
รายละเอียดหลักสูตร : เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติสามารถสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ผู้ทำการในเรือ ระดับนายประจำเรือฝ่ายช่างกล จากกรมเจ้าท่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพระดับ นายประจำเรือฝ่ายช่างกล ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน STCW 2010

#ลักษณะอาชีพ : สามารถดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องยนต์ รวมถึงสามารถควบคุม ดูแล สั่งการ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามเป้าหมาย
............................................................................................
รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 63,200 บาท
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 49,800 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 49,800 บาท
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 49,800 บาท
ปี 3 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 49,800 บาท
ปี 3 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 49,800 บาท
ปี 4 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 49,800 บาท
ปี 4 ภาคเรียนที่ 2 ยอด 49,800 บาท
ปี 4 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท
ปี 5 ภาคเรียนที่ 1 ยอด 49,800 บาท
ปี 5 ภาคเรียนที่ 2  ยอด 49,800 บาท
ปี 5 ภาคเรียนที่ 3 ยอด 4,200 บาท

 

ติดต่อขอตารางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่งานรับสมัครนักเรียนใหม่


หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าที่พัก / ค่าเครื่องแบบ / ค่าซักรีด
*** ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัย และให้ยึดมติของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่สุด