( ASIAN RESEARCH  AND DEVELOPMENT CENTER )
สถานที่ทำการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งเอเชียชั้น 1 อาคาร 1
วัน – เวลาทำการ  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.50 – 16.45 น.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งเอเชียหยุดทำการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์
โทรศัพท์ 0-38042-011
วิสัยทัศน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยฯ     สู่ความเป็นเลิศในด้านการวิจัย
ขอบเขตของงาน

  1. รับงานวิจัยและงานที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นต้น
  2. ส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนของครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายใน วิทยาลัยฯ เพื่อปรับ ปรุงและพัฒนาด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

ผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2559
งานที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งเอเชียเป็นที่ปรึกษากับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ( องค์การมหาชน )จัดทำโครงการ 3 โครงการดังนี้
-  โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง
-  โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ
-  โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง
     งานวิจัยภายใน
-  ส่งเสริมและสนับสนุนรายวิชาโครงการของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนของครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา     ประจำปีการศึกษา  2559