ประกาศรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขา Information Tehnology / Information Tehnology Engineer / Computer Science / Information Technology and Communication
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 – 30 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา HTML5 , NodeJS , Java Script , CSS , C , C# , C++ , Gol Lang , SQL , VB.NET
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • หน้าทีความรับผิดชอบ
 • เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรและผู้ว่าจ้างภายนอกองค์กร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนบริษัท
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • โบนัสประจำปี
 • งานสังสรรค์ประจำปี
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี

เงินเดือน: ฿16,000.00 ถึง ฿19,000.00 /เดือน


เจ้าหน้าที่ประสานงานครูพิเศษ


รายละเอียดของงาน

1.ประสานงานครูพิเศษในการดำเนินการสอน
2.ประสานงานติดตามครูพิเศษที่เข้าสอนตามวันเวลาที่กำหนด
3.จัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียน อธิบายความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการงานวิชาการ
4.จัดเตรียมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เตรียมให้ครูพิเศษ
5.ประสานงานกับครูพิเศษในการจัดทำโครงการสอนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเภาคเรียน
6.เช็คการลงเวลาทำงานครูพิเศษในการเข้าสอน
7.ประงานครูพิเศษเกี่ยวกับใบงาน แบบฝึกหัด กรณีครูพิเศษติดภารกิจ และต้องเข้าควบคุมชั้นเรียนแทนครูพิเศษ
8.ประสานงานติดตามเอกสารใบเช็คชื่อ ใบกรอกคะแนน การกรอกเกรดในระบบ Mis-School
9.ตรวจสอบความถูกต้องการลงคะแนนในใบกรอกคะแนน และใบเช็คชื่อให้ครบทุกครั้งอย่างสมบูรณ์
10.ประสานงานกับงานทะเบียนเรื่องใบกรอกคะแนนให้ส่งทันเวลาที่กำหนด
11.จัดทำเอกสารเบิกค่าสอนให้อาจารย์พิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคล่องแคล่วในการติดต่อประสานงาน
 • มีความตั้งใจรอบคอบ กระตือรือร้น พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีระเบียบวินัยในการทำงาน
 • สามารถจัดระบบเอกสารให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการให้งาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมั่นใจ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนบริษัท
 • งานสังสรรค์ประจำปี
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • โบนัสประจำปี
เงินเดือน: ฿16,000.00 /เดือน

 

HAL Account Representative

รายละเอียดของงาน

1. To ensure records of all HAL crews are updated on GHR and Smartsheet
2. Providing assistant to crew member who is on vacation to complete office report
3. To coordinate with HAL acadamy and to make sure that all assignment needed by HAL scheduler
 are filled.
4. To ensure that all required documents for HAL crews are well provided
5. To ensure that all vacation crews documents are up to date and complete as required by Clients.
6. Other tasks following management policy
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Business Aminisration (Computer)
 • มีมนุษยสัมพัธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนบริษัท
3. งานสังสรรค์ประจำปี
4. วันหยุดพักร้อนประจำปี
5. เงินกู้ฉุกเฉิน
6. โบนัสประจำปี
เงินเดือน: ฿20,000.00 ถึง ฿25,000.00 /เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท จัดหางาน ซีทีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 5 ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 4 แขวงหนองบอน       เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250                                         

 

ครูสอน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รายละเอียดของงาน

1.สามารถวางแผน เตรียมการ ดำเนินงาน การเรียนการสอนในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งงานบนเรือสำราญ
2.สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานการโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญได้เป็นอย่างดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.เป็นครูผู้สอน
2.ทำวิจัย
3.ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
4.ติดตามฝึกงานของนักเรียน
5.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
6.ดำเนินงานด้านเอกสารและครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอน
7.บริหารการเรียนการสอนให้มีความพร้อมและคุณภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม-การท่องเที่ยว อายุ 20-40 ปี ไม่จำกัดเพศ
2.รักในการสอนและงานการบริการ
3.บุคลิกภาพดี
4.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
5.มีประสบการณ์ในงานด้านการบริการบนเรือสำราญจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.กองทุนบริษัท
3.งานสังสรรค์ประจำปี
4.วันหยุดพักร้อนประจำปี
5.เงินกู้ฉุกเฉิน
6.โบนัสประจำปี

ประเภทของงาน: งานประจำ
เงินเดือน: ฿16,000.00 ถึง ฿18,000.00 /เดือนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล 097-109-9827 คุณชนินทร์
ส่งเอกสารประกอบการสมัคร chanin.p@amcol.ac.th