งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 086-3777198 (ครูแบงค์) / 091-1199252 (ครูใหม่)  
 

วิธีการสมัครเรียน 
1. สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เปิดรับสมัครทุกวัน
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยการดาวน์โหลดใบสมัครและจัดส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน หลักสูตรพาณิชย์นาวี
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. สำเนาบัตรประชาชน บิดา / มารดา จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา / มารดา จำนวน 2 ฉบับ
8. สำเนาหลักฐานทางทหารหรือ นศท. (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
9. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
10. หลักฐานทางการแพทย์ เฉพาะผู้สมัครเพศชายเท่านั้น
...........................................................
#ค่าสมัคร 500 บาท
กรณีที่ไม่สามารถมาสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยฯและชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ด้วยเงินสดได้ ให้ทำการชำระเงินจำนวน 500 บาท โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
1.) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา ชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 
เลขที่บัญชี 208-0-43227-3

2.) ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีนครินทร์ กม.15 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 
เลขที่บัญชี 352-2-44767-5

หลังจากการโอนเงินเสร็จแล้วให้นำหลักฐานการโอนเงินไปถ่ายเอกสารลงกระดาษ A4 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สมัคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วแนบมากลับหลักฐานการสมัคร กรณีที่มีส่งเอกสารกรสมัครมาก่อนแล้ว ให้ส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 038-042049

  การสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ต่อไปนี้
1. การสอบภาคทฤษฎี แบ่งออกเป็น 4 หมวดวิชา
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาความรู้พื้นฐานพาณิชย์นาวี ความรู้ทั่วไป
2. การทดสอบร่ากาย แบ่งออกเป็น3 หัวข้อ เฉพาะผู้ชายเท่านั้น
- ดึงข้อ 5 ครั้ง
- ซิสอัพ 20 ครั้ง
- วิดพื้น 20ครั้ง
เกณฑ์การตัดสินเป็นไปตามดุล พินิจของคณะกรรมการ
3. การสอบสัมภาษณ์ (ภาษาไทย)
       
           
 
 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน หลักสูตรอาชีวศึกษา
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. สำเนาบัตรประชาชน บิดา / มารดา จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา / มารดา จำนวน 2 ฉบับ
...........................................................
ค่าสมัคร 1,000 บาท
กรณีที่ไม่สามารถมาสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยฯและชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท ด้วยเงินสดได้ ให้ทำการชำระเงินจำนวน 1,000 บาท โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
1.) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา ชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 
เลขที่บัญชี 208-0-43227-3 
2.) ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีนครินทร์ กม.15 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 
เลขที่บัญชี 352-2-44767-5
หลังจากการโอนเงินเสร็จแล้วให้นำหลักฐานการโอนเงินไปถ่ายเอกสารลงกระดาษ A4 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สมัคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วแนบมากลับหลักฐานการสมัคร กรณีที่มีส่งเอกสารกรสมัครมาก่อนแล้ว ให้ส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 038-042049