งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 086-3777198 (ครูแบงค์) / 091-1199252 (ครูใหม่)

เรื่อง การรับนักเรียนโควต้าโครงการเรียนดี กีฬาเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
          ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับนักเรียนโควต้าโครงการเรียนดี กีฬาเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทย ให้ก้าวไกลในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี จึงประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับโควต้าโครงการเรียนดี กีฬาเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดสอบคัดเลือกเพื่อรับคัดเลือกโควต้า
          1.1 หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ (ปวส.+ปริญญาตรี) จำนวน 5 โควต้า ต่อสถานศึกษา
          1.2 หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล (ปวส.+ปริญญาตรี) จำนวน 5 โควต้า ต่อสถานศึกษา
          1.3 หลักสูตรนายประจำเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ จำนวน 5 โควต้า ต่อสถานศึกษา
          1.4 หลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ (ปวส.+ปริญญาตรี) จำนวน 5 โควต้า ต่อสถานศึกษา
          1.5 หลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ (ปวส.) จำนวน 5 โควต้า ต่อสถานศึกษา
2. คุณสมบัติผู้สมัครของผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกโควต้า
          2.1 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป ใน 5 หรือ 6 ภาคเรียนที่ผ่านมา หรือมีความโดดเด่นด้านกีฬาเป็นที่ประจักษ์
          2.2 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          2.3 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          2.4 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
          2.5 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.6 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษคดี หรือจำคุกคดี ใด ๆ
          2.7 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อวิทยาลัย ฯ ว่าจะตั้งใจศึกษาเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย ฯ ทุกประการ
3. เงื่อนไขเมื่อได้รับโควต้า
          3.1 ผู้รับโควต้าต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากสถานศึกษา ที่ผู้รับโควต้ากำลังศึกษาอยู่
          3.2 ผู้รับโควต้าต้องจัดส่งเอกสาร พร้อมแนบหนังสือนำส่งเอกสารจากสถานศึกษา โดยให้ลงนามจากผู้อำนวยการ และประทับตราประจำสถานศึกษา
          3.3 กรณีผู้ชาย ต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มการตรวจสุภาพของวิทยาลัย ฯ
4. เอกสารประกอบการสมัคร
          4.1 ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ที่ผ่านมา ฉบับจริง
          4.2 หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่
          4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
          4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
          4.5 หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ (เฉพาะผู้สมัครเพศชายเท่านั้น)
          4.6 รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
          4.7 สำเนาประกาศนียบัตรแสดงการรับรองความสามารถด้านต่าง ๆ (ถ้ามี)
5. วิธีการสมัครเรียน
          5.1 สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เปิดรับสมัครทุกวัน
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
          5.2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยการดาวน์โหลดใบสมัครได้ทื่ www.amcol.ac.th และจัดส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 หรือจัดส่งทางอีเมลล์ marketing.amcol@amcol.ac.th และนำเอกสารฉบับจริงส่ง ณ วันสอบ
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
          วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับโควต้า ในวัน ที่ 7 มกราคม 2562 ผ่านทาง www.amcol.ac.th และทางเฟสบุ๊ควิทยาลัยฯ
7. การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนโควต้าพาณิชยนาวี
          วิทยาลัยฯ จะแจ้งกำหนดการรายงานตัวในวันที่ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับโควต้า
........................................................................................
กำหนดการรับสมัคร
          - เริ่มสมัครตั้งแต่  21 กันยายน 2561 - 21 ธันวาคม 2561
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกโควต้า 7 มกราคม 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230